Współczesność - Fundacja WiP

Cele Fundacji WiP

Spread the love

Cele Fundacji Wolność i Pokój

Cele Fundacji

Fundacja założona została przez ludzi reprezentujących pluralistyczne światopoglądowo środowiska tworzące Ruch Wolność i Pokój działający w Polsce w latach 80-tych w ramach demokratycznej opozycji. Dlatego istotnym źródłem jej celów jest Deklaracja Ideowa Ruchu WIP zreinterpretowana w duchu współczesnych wyzwań i aktualnych wyborów ideowych inicjatorów Fundacji.

Celami Fundacji jest promocja i ochrona:

a. wolności osobistej, grupowej i narodowej w sferze kultury, edukacji, życia społecznego i polityki. W szczególności będziemy promować wszelkie działania pozytywnie przeciwstawiające się redukcjonistycznym ideologiom uprzedmiotawiającym człowieka.

b. pokoju społecznego, narodowego i międzynarodowego, którego najważniejszymi warunkami są: A) przestrzeganie praw człowieka i obywatela; B) uznanie autonomii ludów i narodów; C) prymat partnerskiego dialogu, jako sposobu rozwiązywania konfliktów między grupami, narodami i państwami; D) sprawiedliwość społeczna i ekonomiczna, gwarantowana równością obywateli wobec prawa i faktycznym poszanowaniem praw mniejszości i grup słabszych.

c. tolerancji, dialogu społecznego i filozofii non-violence, jako najbardziej etycznych i efektywnych sposobów rozwiązywania konfliktów społecznych, ekonomicznych, kulturowych i politycznych. W szczególności, przeciwdziałanie wszelkim przejawom nietolerancji, uprzedzeń i dyskryminacji na tle rasowym, etnicznym, seksualnym, płciowym, religijnym, światopoglądowym, różnic wieku, kondycji umysłowej, zdrowotnej czy psychicznej.

d. Polski, rozumianej, jako wspólnota tradycji, języka, terytorium i przestrzeni sensu podzielanych przez pluralistyczną kulturowo, etnicznie i religijnie społeczność, dla której Ojczyzna jest w równym stopniu determinowana historią jak też wolnym wyborem jednostek, które decydują o swej państwowej przynależności i wewnętrznym ustroju wspólnoty.

e. ważnych źródeł kulturowych Polski i Europy zakorzenionych w chrześcijaństwie i tradycji judaizmu, starożytnej Grecji i Rzymu, europejskich kultur przedchrześcijańskich, zwłaszcza Słowian, nowożytnego oświecenia i ideałów społeczeństwa obywatelskiego opartego na wolności, braterstwie i równości wzbogacanych współcześnie o efekty globalnej wymiany (m.in. nowożytna nauka, buddyzm, psychologia humanistyczna, itp.).

f. praw kobiet, tak, aby miały pełny i równy udział w tworzeniu sprawiedliwego i otwartego społeczeństwa obywatelskiego, zarówno w Polsce, jak na świecie. Przeciwdziałanie wszelkiej dyskryminacji kobiet i negatywnym stereotypom odnoszącym się do społecznych ról przypisanych kobietom i mężczyznom. Szczególnie zaś będziemy działać na rzecz ochrony kobiet przed przemocą fizyczną czy/i psychiczną w rodzinie i szerszym środowisku.

g. życia i jego jakości, w szczególności życia ludzkiego, ale też całej ekosfery. W ramach Fundacji promować będziemy wszelkie działania wspierające życie, zdrowie fizyczne i psychiczne osób. Troska o środowisko naturalne, szacunek dla bioróżnorodności i wspieranie bioregionalizmu oraz ekologiczne standardy produkcji, usług i komunikacji, czy alternatywne źródła energii, stanowią istotną część działań promujących życie.

h. podmiotowego zaangażowania obywateli podejmujących działania, które, obok swoich specyficznych celów, będą źródłem budowania wspólnoty, bezinteresownego zaangażowania społecznego, zaufania międzyludzkiego, ważnych osobistych sensów życia i tworzenia bardziej przyjaznego państwa.

i. wszelkich form kultury, sztuki, religii, duchowości, mistyki, nauki, doświadczeń i praktyk, które rozwijają ludzkie dyspozycje do twórczości, pogłębiania sensu życia, otwierania na Tajemnicę, nawiązywania głębokich relacji interpersonalnych oraz wysokiej jakości życia inspirowanego pięknem, prawdą i dobrem.

j. dziedzictwa historycznego i kulturowego Ruchu Wolność i Pokój, w szczególności wydobycie z nich autentycznych inspiracji, które współcześnie i w przyszłości mogą stawać się źródłem wartościowych postaw jednostek i wspólnot w Polsce i na świecie.

k. międzyludzkich i międzyregionalnych więzi między uczestnikami i sympatykami Ruchu Wolność i Pokój, tak aby dzięki wspólnej tradycji doświadczeń, aktualnemu wciąż zaufaniu i przyjaźni, mogli oni rozwijać żywą oraz wspierającą siebie i innych pluralistyczną wspólnotę szanujących się i cieszących się sobą nawzajem osób i środowisk. Dialog, zrozumienie, szacunek, wzajemne przebaczenie, pojednanie, przejrzystość, przyjazne wspieranie się w potrzebie, dzielenie wzajemnymi darami, dobra komunikacja, sprawiedliwa współpraca, szukanie porozumienia w konflikcie: to ważne cechy normatywne tej zróżnicowanej wspólnoty.

Formy działania Fundacji

1. Fundacja realizuje cele statutowe prowadząc:

a. działalność badawczą i wydawniczą poświęconą zagadnieniom rozwoju pokoju, wolności i demokracji w duchu wzajemnej tolerancji oraz dialogu społecznego i obywatelskiego między jednostkami, narodami i grupami etnicznymi ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania podmiotowych praw jednostki oraz wspólnotowego prawa do samostanowienia;

b. działalność badawczą i wydawniczą poświęconą kulturowym, społecznym i politycznym źródłom konfliktów i kryzysów między państwami, narodami i grupami etnicznymi we współczesnym świecie oraz sposobom ich przezwyciężania ze szczególnym uwzględnieniem roli instytucji Unii Europejskiej;

c. działalność popularyzacyjną i szkoleniową: warsztaty, seminaria, konferencje, strony internetowe, happeningi, e-learning, poświęcone współczesnym zagadnieniom promocji i utrwalania idei pokoju, wolności, demokracji i praw człowieka z poszanowaniem zasad non-violence, tolerancji oraz dialogu społecznego i obywatelskiego;

d. wspieranie i realizację działań służących ochronie środowiska i społeczności lokalnych przed skażeniem oraz zrównoważonemu rozwojowi;

e. monitorowanie zagrożeń, będących konsekwencją procesów globalizacji, dla poszanowania indywidualnych i wspólnotowych praw do odmienności stylów życia i samorealizacji;

f. działalność społeczną organizującą sprzeciw wobec zagrożeń dla pokoju, wolności i demokracji a w szczególności w przypadku braku poszanowania dla podstawowych praw człowieka, równych praw kobiet i mniejszości oraz samostanowienia wspólnot;

g. wspieranie organizacji, zarówno krajowych, jak i zagranicznych sprzeciwiających się łamaniu praw człowieka oraz zasadom demokracji;

h. działalność kulturalną i artystyczną: koncerty, festiwale muzyczne, wystawy, produkcja filmowa, zdjęcia, pokazy filmów, happeningi, instalacje, urządzanie sal muzealnych, towarzyszące lub w całości poświęcone uwrażliwianiu społeczeństwa na współczesne zagadnienia pokoju, wolności, demokracji i praw obywatelskich w duchu poszanowania odmienności religii, przekonań, narodowości, rasy, płci, wieku, orientacji seksualnej;

i. rozwijanie współpracy zarówno krajowej, jak i międzynarodowej ze wszystkimi organizacjami, dla których idee pokoju, wolności, demokracji i non-violence stanowią istotne wyznaczniki tożsamości. Współpraca w szczególności winna służyć poszerzaniu obszaru wolności w wymiarze jednostkowym i zbiorowym z respektowaniem fundamentalnej zasady, że poszerzanie wolności jednych nie może odbywać się kosztem ograniczenia wolności drugich;

j. działalność badawczą, wydawniczą, popularyzacyjną, edukacyjną, kulturalną i artystyczną poświęconą historii i dziedzictwu społeczno-kulturowemu Ruchu Wolność i Pokój, a w szczególności: inicjowanie badań dotyczących Ruchu WiP i współpraca ze wszystkimi instytucjami badawczymi i popularyzującymi wyniki badań społeczno-historycznych, tworzenie Encyklopedii WiP, strony internetowej WiP, programów lekcji wychowania obywatelskiego, materiałów multimedialnych o WiP-ie, konferencji naukowych, urządzanie sal muzealnych i wystaw.

k. działalność integracyjną obejmującą środowiska uczestników i sympatyków Ruchu Wolność i Pokój, ich rodziny oraz osoby zainteresowane ideami Ruchu: organizowanie dorocznych zjazdów Ruchu, prowadzenie interaktywnych stron w Internecie, tworzenie aktualizowanych banków informacji, inicjowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych spotkań Ruchu i jego partnerów, wspieranie moralne i materialne osób znajdujących się w kryzysowej sytuacji.

l. działalność samopomocową wobec uczestników Ruchu WiP i ich rodzin.

2. Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

3. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.

4. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code