XXIII Tydzień Okresu Zwykłego,rok B1

wtorek

Spread the love

8 września 2015

Święto Narodzenie Najświętszej Maryi Panny

Mi 5,1-4a
Tak mówi Pan: „A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich. Z ciebie Mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. Przeto Pan wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta braci Jego powróci do synów Izraela.
I powstanie, i będzie ich pasterzem mocą Pana, przez majestat imienia Pana, Boga swego. Będą żyli bezpiecznie, bo Jego władza rozciągnie się aż do krańców ziemi. A On będzie pokojem”.

Ps 96,1-2.11-13
R: Duch mój się raduje w Bogu, Zbawcy moim

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
śpiewaj Panu, ziemio cała.
Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię,
każdego dnia głoście Jego zbawienie.

Niech się radują niebiosa i ziemia weseli,
niech szumi morze i wszystko, co je napełnia.
Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie,
niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości.

Przed obliczem Pana, który już się zbliża,
który już się zbliża osądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie,
a ludy według swej prawdy.

Ewangelia: Mt 1,1-16.18-23
Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Żary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Eze-chiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: „Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emanuel”, to znaczy „Bóg z nami”.


Blogi Tezeusza – rozmawiamy o życiu i wierze


Św. Andrzej z Krety, Pierwsza homilia na Narodzenie Najświętszej Matki Bożej

Już nie żyjemy w niewoli żywiołów tego świata, jak mówi apostoł Paweł, już nie jesteśmy poddani jarzmu litery Prawa (Kol 2,8; Rz 7,6). Zaprawdę, na tym polega esencja sama dobrodziejstw Chrystusa, tu objawia się tajemnica, natura jest odnowiona: Bóg stał się człowiekiem a człowiek, którego przyjął, jest ubóstwiony. Trzeba więc było, żeby wspaniałe i oczywiste przebywanie Boga między ludźmi było poprzedzone wstępem do radości, z którego by wypływał dla nas cudowny dar zbawienia. Taki jest cel święta, które obchodzimy: narodziny Matki Bożej rozpoczynają tajemnicę, której celem i końcem jest jedność Słowa z ciałem…

To po swoich narodzinach Dziewica szykuje się, aby stać się matką Króla wszechczasów… Wówczas otrzymujemy podwójne dobro od Słowa: prowadzi nas do prawdy i uwalnia z niewolnictwa litery Prawa. W jaki sposób, jaką drogą? Bez wątpienia, ponieważ cień oddala się na zapowiedź światła, ponieważ łaska zastępuje literę wolnością. Święto, które obchodzimy, znajduje się na tej granicy, bo jest łącznikiem między prawdą i obrazami, które ją zwiastują, zamienia ono stare na nowe.

Niech całe stworzenie śwpiewa i tańczy, niech przyczynia się jak najlepiej do radości tego dnia! Niech niebo i ziemia tworzą dzisiaj jedno zgromadzienie. Niech wszystko, co jest w świecie i ponad światem zjednoczy się w harmonii tego święta. Ponieważ dzisiaj wznosi się stworzone sanktuarium, gdzie będzie przebywał Stworzyciel świata; a stworzenie , przez tą nową dyspozycję, jest przygotowane na ofiarowanie świętego przybytku Stworzycielowi.

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code