Misja

Statut Fundacji „Tezeusz”

Spread the love

STATUT FUNDACJI „TEZEUSZ”

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 1.

1.Fundacja pod nazwą „Tezeusz”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez:

Andrzeja Miszka

zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Ewę Jezierską w kancelarii notarialnej w Gdyni, ul. Władysława IV nr 49/1, w dniu 03.04.2008 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2.

1.Fundacja posiada osobowość prawną.

2.Fundacja nie jest osobą prawną Kościoła katolickiego w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.) i Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską z dnia 28 lipca 1993 r. (Dz.U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318).Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 3.

Siedzibą Fundacji jest miejscowość Kasinka Mała.

§ 4.

Nadzór nad fundacją sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, będący ministrem właściwym do spraw wyznań religijnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1548 z późn. zm.).

§ 5.

1.Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2.Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 6.

3.Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.

4.Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 7.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Rozdział II.

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 8.

Cele Fundacji:

1.Ewangelizacja, prowadzona głównie poprzez Internet, skierowana w szczególności wobec katolików pragnących pogłębienia swej wiary, a także członków innych wspólnot chrześcijańskich, wyznawców innych religii oraz niewierzących i agnostyków poszukujących Boga.

2.Tworzenie w Internecie i poza nim przestrzeni dla dialogu teologicznego, humanistycznego i egzystencjalnego dla katolików, chrześcijan, wyznawców innych religii, agnostyków i niewierzących.

3.Udostępnianie w Internecie i popularyzjacja tekstów wybitnych myślicieli chrześcijańskich i niechrześcijańskich.

4.Promocja powołania świeckich w Kościele katolickim, a w szczególności namysł nad specyfiką ich duchowości i propagowanie pełniejszego ich uczestnictwa we współtworzeniu wspólnoty kościelnej i udziału w decyzjach eklezjalnych.

5.Działania w dziedzinie kultury i edukacji na rzecz integracji obywateli Polski z Europą, w szczególności poprzez popularyzację dziedzictwa chrześcijańskiego i humanistycznego kultury euro-atlantyckiej i wymianę kulturalną i egzystencjalną między Polakami a członkami innych wspólnot narodowych.

6.Refleksja nad rolą Internetu i jego popularyzacja jako narzędzia ewangelizacji, dialogu religijnego i światopoglądowego, upowszechniania kultury humanistycznej i promocji świeckich w Kościele.

7.Propagowanie w duchu społecznego nauczania Kościoła katolickiego solidaryzmu społecznego i współodpowiedzialności za dobro wspólne społeczności lokalnych, Polski, integracji Europy oraz pokoju i sprawiedliwości na świecie.

§ 9.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1.Prowadzenie portalu Tezeusz (www.tezeusz.pl) rozwijanego w kierunku multimedialnym (m.in. radio internetowe) i sekcji anglojęzycznej.

2.Publikacje i rozpowszechnianie w Internecie i w druku książek oraz innych materiałów medialnych.

3.Organizowanie warsztatów, seminariów, konferencji, szkoleń, rekolekcji, skupień i happeningów.

4.Inspirowanie oryginalnej twórczości naukowej, publicystycznej i artystycznej wśród profesjonalistów i amatorów.

5.Inspirowanie i udział w humanitarnych akcjach pomocy potrzebującym osobom i grupom.

§ 10.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Rozdział III.

Majątek i dochody Fundacji.

§ 11.

1.Majątek Fundacji stanowi portal internetowy Tezeusz (www.tezeusz.pl) o wartości 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych i oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

2.Dodatkowo na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1000 (tysiąc) złotych.

§ 12.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

§ 13.

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

1.darowizn, spadków, zapisów,

2.dotacji i subwencji oraz grantów,

3.dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

4.dochodów z majątku Fundacji,

5.dochody z działalności gospodarczej Fundacji.

§ 14.

Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizacje wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 15.

W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

§ 16.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 17.

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują, na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji, jednorazowej lub łącznej, w wysokości równej, i co najmniej 1000 złotych lub, gdy idzie o osoby zagraniczne 2 000 (dwóch tysięcy) USD, uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji. Tytuł sponsora ma charakter osobisty.

Rozdział IV

Władze Fundacji.

§ 18.

1.Władzami fundacji są:

a)Rada Fundacji,
b)Zarząd Fundacji.

2.Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

3.Nie można łączyć funkcji członków Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.

Rada Fundacji.

§ 19.

1.Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2.Rada Fundacji składa się z trzech do dziesięciu członków.

3.Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

4.W szczególnie uzasadnionych przypadkach, określonych w § 27 ust. 6 Statutu, może nastąpić odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie. Odwołanie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.

5.Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

6.W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

7.Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 20.

Do zadań Rady należy:

1.nadzór nad realizacją przez Zarząd statutowych celów Fundacji.

2.występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji.

3.wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.

4.powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.

5.podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.

6.ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.

7.podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 21.

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

1.żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,

2.żądania od Zarządu i pracowników Fundacji sprawozdań i wyjaśnień,

3.dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

§ 22.

Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji.

§ 23.

Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji, w celu składania wyjaśnień.

§ 24.

Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 25.

Dla prawomocności uchwał Rady Fundacji wymagana jest obecność, co najmniej połowy składu jej członków, w tym obecność Przewodniczącego.

§ 26.

1.Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zapraszane osoby i przedstawiciele organizacji, której działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
2.Udział osób wymienionych w punkcie 1 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.

Zarząd Fundacji.

§ 27.

1.Zarząd Fundacji składa się składa się z od 1 (jednej) do 3 (trzech) osób, powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.

2.Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3.Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.

4.Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

5.Członkostwo Zarządu ustaje z chwila odwołania bądź śmierci członka Zarządu.

6.Odwołanie członka Zarządu przez Radę Fundacji następuje w przypadku:

a)złożenia rezygnacji,

b)podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia prawidłowe wykonywanie funkcji członka Zarządu,

c)choroby, ułomności, utraty sił powodujących trwałą niezdolność do pełnienia funkcji,

d)niepełnienie obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,

e)przekroczenie 75 roku życia,

f)nienależytego wypełniania funkcji członka,

g)istotnego naruszenia postanowień Statutu.

§ 28.

Pracami Zarządu kieruje prezes.

§ 29.

Prezes z grona Zarządu wyznacza wiceprezesa.

§ 30.

W przypadku Zarządu jednoosobowego Prezesowi Zarządu przysługują wszystkie uprawnienia Zarządu.

§ 31.

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 32.

Do zadań Zarządu należy:

1)opracowywanie wieloletnich i rocznych planów działania Fundacji,

2)sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,

3)sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

4)kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, opowiadanie za realizację celów statutowych Fundacji oraz wyniki działalności finansowo-gospodarczej,

5)ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

6)przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

7)prowadzenie działalności gospodarczej Fundacji,

8)występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji,

9)powoływanie kierowników zakładów, zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych zakładów,

10)podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.

§ 33.

Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

§ 34.

Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej, niż raz w miesiącu. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

§ 35.

Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§ 36.

Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 37.

Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

1.Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwała Rady Fundacji.

2.Wynagrodzenie członków Zarządu jest wypłacane z wypracowanych środków bez naruszenia zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatorów.

Sposób Reprezentacji

§ 38.

1.Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

2.W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

3.W przypadku Zarządu jednoosobowego, oświadczenia woli w imieniu Fundacji – stosownie do postanowień § 30 – składa Prezes Zarządu.

Rozdział V.

Działalność gospodarcza Fundacji

§ 39.

1.Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami – działalność gospodarczą, z której dochody będą przeznaczone na realizację jej celów.

2.Fundacja może także uczestniczyć w spółkach prawa handlowego i innych formach organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą.

§ 40.

Działalność gospodarcza Fundacji służy jedynie realizacji statutowych celów Fundacji.
Wyraża się to poprzez:

a)przeznaczenie zysków na realizację celów Fundacji,

b)podejmowanie przedsięwzięć gospodarczych wprost zbieżnych z celami Fundacji.

§ 41.

6.Zakres działalności gospodarczej Fundacji może obejmować:

a)reprodukcję zapisanych nośników informacji – PKD 18.20.Z,

b)sprzedaż detaliczną książek prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach– PKD 47.61.Z,

c)sprzedaż detaliczną gazet i artykułów piśmiennych prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.62.Z,

d)sprzedaż detaliczną nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.63.Z,

e)wydawanie książek – PKD 58.11.Z,

f)wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) – PKD 58.12.Z

g)wydawanie gazet – PKD 58.13.Z,

h)wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z,

i)pozostałą działalność wydawniczą – PKD 58.19.Z,

j)działalność wydawniczą w zakresie gier komputerowych – PKD 58.21.Z,

k)działalność wydawniczą w zakresie pozostałego oprogramowania – PKD 58.29.Z,

l)działalność związaną z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.11.Z,

m)działalność związaną z projekcją filmów – PKD 59.14.Z.

n)działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.20.Z,

o)nadawanie programów radiofonicznych – PKD 60.10.Z.

p)nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych – PKD 60.20.Z,

q)działalność związaną z oprogramowaniem – 62.01.Z,

r)działalność związaną z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – PKD 62.03.Z,

s)przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobną działalność – PKD 63.11.Z,

t)działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z,

u)badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – PKD 72.20.Z,

v)działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z,

w)pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – PKD 85.51.Z,

x)pozaszkolne formy edukacji artystycznej – PKD 85.52.Z,

y)pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B,

z)działalność wspomagającą edukację – PKD 85.60.Z,

aa)działalność organizacji religijnych – PKD 94.91.Z,

bb)działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych – PKD 94.99.Z

7.Fundacja jest obowiązana do uzyskania właściwych koncesji lub zezwoleń dla tych rodzajów działalności gospodarczej, których podjęcie lub prowadzenie, zgodnie z obowiązującym prawem, jest uzależnione od ich otrzymania. Działalność taka zostanie podjęta przez Fundację dopiero po uzyskaniu koncesji lub zezwolenia.

§ 42.

Organizacja działalności gospodarczej:

1.Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów.

2.Zakłady wyodrębniane są, na zasadach samofinansowania, a w ramach posiadanych przez nie środków własnych.

3.Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają Zarządowi Fundacji.

4.Decyzje o ustanowieniu zakładu, powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje Zarząd Fundacji.

5.Decyzje o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów i sprawuje nadzorów nad ich działalnością.

6.Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu upoważnionym do wszelkich czynności związanych z kierowaniem zakładem. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia, w szczególności do zbycia obciążenia nieruchomości potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji.

7.Kierownik zakładu jest kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy.

8.Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu uchwalony przez Zarząd Fundacji.

9. Działalność gospodarcza Fundacji ma charakter służebny w stosunku do celów Fundacji i prowadzona jest w rozmiarach odpowiadających potrzebom realizacji celów. Zabronione są w szczególności:

a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”,

b) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

d) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

10. Cały dochód z działalności Fundacji przeznacza się na działalność statutową.

§ 43.

Zasady gospodarki finansowej i ewidencji księgowej:

1.Fundacja prowadzi działalność gospodarczą według opracowanych planów. Działalność gospodarcza powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych nakładów, a dochód przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej. Powinna także zapewnić utworzenie funduszu i rozwoju niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej.

2.Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i wielkość środków na wynagrodzenia określa Zarząd Fundacji.

3.Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i umarzaniu według obowiązujących zasad.

4.Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd Fundacji.

5.Ceny wyrobów i usług stosowane w działalności gospodarczej są ustalone w uzgodnieniu z odbiorcami na zasadzie cen umownych stosownie do obowiązujących przepisów.

6.Wydatki w walutach obcych ponoszone za granicą i w kraju są finansowane z posiadanych przez Fundację zagranicznych środków płatniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział VI

Zmiana statutu

§ 44

Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim, a w szczególności nie mogą dotyczyć działalności określonej w § 9 pkt 1. W zakresie celów Fundacji można jednak dokonywać doprecyzowań i rozszerzać listę celów.

§ 45.

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji na drodze jednomyślnej uchwały za zgodą i na wniosek Zarządu Fundacji,.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 46.

Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

§ 47.

Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 48.

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 49.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 50.

Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 51.

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 52.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

§ 53.

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do dnia 31 marca każdego roku sprawozdanie za rok ubiegły.

§ 54.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Krajowy Rejestr Sądowy.

……………………………….

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code