I Tydzień Okresu Zwykłego, roku B1

poniedziałek

Spread the love

12 styczeń 2015

Hbr 1,1-6
Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat. Ten /Syn/, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach. On o tyle stał się wyższym od aniołów, o ile odziedziczył wyższe od nich imię. Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził? I znowu: Ja będę Mu Ojcem, a On będzie Mi Synem. Skoro zaś znowu wprowadzi Pierworodnego na świat, powie: Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży!

Ps 97,1-2.6-7.9.12
R: Hołd Mu oddajcie wszyscy aniołowie

Pan króluje, wesel się, ziemio,
radujcie się, liczne wyspy!
Obłok i ciemność wokół Niego,
prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu.

Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa;
a wszystkie ludy widzą Jego chwałę.
Niech się zawstydzą wszyscy, którzy czczą posągi
i chlubią się bożkami,
niech wszystkie bóstwa hołd Mu składają.

Ponad całą ziemię Tyś bowiem wywyższony
i nieskończenie wyższy ponad wszystkich bogów.
Radujcie się w Panu, sprawiedliwi,
i sławcie Jego święte imię.

Ewangelia: Mk 1,14-20
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.


Blogi Tezeusza – rozmawiamy o życiu i wierze


Z listu świętego Klemensa I, papieża, do Koryntian
(nr 59, 2 – 60, 4; 61, 3)

Będziemy nieustannie modlić się i błagać, by Stwórca wszechrzeczy policzoną liczbę swoich wybranych zachował nieuszczuploną w całym świecie przez swego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, przez którego nas powołał z ciemności do światła i z niewiedzy do poznania chwały swojego imienia, abyśmy zaufali Twojemu Imieniu, które jest źródłem wszelkiego istnienia. Ty otwarłeś nasze serca, aby poznały Ciebie, “Najwyższego i Wzniosłego, zamieszkującego miejsce wzniesione i święte, Ciebie, który kładziesz kres pysze zuchwałych i udaremniasz zamiary narodów, który podnosisz zgnębionych i niweczysz zamysły przebiegłych, którzy ubożysz i wzbogacasz, zabijasz, uzdrawiasz i ożywiasz”. Ty sam jeden jesteś Panem i od Ciebie zależy życie wszystkich istot. Ty spoglądasz w otchłanie i badasz czyny synów ludzkich, jesteś pomocą dla upadających i wybawcą tych, co utracili nadzieję. Ty jesteś Stwórcą i Opiekunem wszystkiego, co żyje, dzięki Tobie narody rozprzestrzeniają się na ziemi i spośród nich wszystkich wybierasz tych, którzy Ciebie miłują przez Jezusa Chrystusa, Twojego umiłowanego Syna, przez którego nas pouczyłeś, uświęciłeś i wywyższyłeś.

Prosimy Cię, Panie, bądź naszym Obrońcą i wspomożycielem. Wybaw naszych braci uciśnionych, okaż miłosierdzie przygnębionym, podźwignij upadłych; ukaż się błagającym, ulecz chorych, nawróć błądzących ze swego ludu; daj pokarm głodnym i wolność naszym więźniom, wesprzyj słabych i pociesz małodusznych. Niech wiedzą wszystkie narody, że ,,Ty sam jesteś Bogiem”, a Jezus Chrystus Twoim Synem; “my zaś ludem Twoim i owcami Twego pastwiska”.

Ty objawiłeś w twoich dziełach odwieczny porządek świata, Ty, Panie, utwierdziłeś ziemię w jej posadach. Ty zachowałeś wierność we wszystkich pokoleniach, jesteś sprawiedliwy w Twoich sądach i godny podziwu w Twej mocy i majestacie. Okazałeś Twoją mądrość w dziele stworzenia i w opiece, którą nad nim roztaczasz, oczywista jest Twoja dobroć i wierność względem tych, którzy w Tobie pokładają nadzieję. Jesteś łaskawy i miłosierny. Odpuść nam nasze nieprawości i występki, nasze grzechy i przewinienia.

Nie poczytaj żadnego grzechu sługom i służebnicom Twoim, ale oczyść nas w Twojej prawdzie, “umocnij nasze kroki, daj nam postępować w szczerości serca i uczciwości i czynić to, co jest.słuszne i miłe w oczach Pana” i tych, którzy nami kierują.

O Panie, okaż nam swoje oblicze, obdarz nas pokojem i daj nam cieszyć się Twoimi dobrami, ukryj nas w cieniu Twej ręki, a mocą Twego ramienia wyzwól nas od wszelkiego grzechu i od tych, którzy niesłusznie nas nienawidzą.

Daj zgodę i pokój nam i wszystkim mieszkańcom ziemi, jak je dawałeś naszym ojcom, którzy Cię wzywali z wiarą i w prawdzie. Tylko Ty możesz nam tego udzielić i większe jeszcze rzeczy dla nas zdziałać. Ciebie wielbimy przez Arcykapłana i pasterza naszych dusz, Jezusa Chrystusa, przez którego chwała Tobie i majestat teraz, i z pokolenia na pokolenie, i przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code