XXI Niedziela Zwykła

piątek

Spread the love

31 sierpnia, 2012

1 Kor 1,17-25
Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża. Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. Napisane jest bowiem: Wytracę mądrość mędrców, a przebiegłość przebiegłych zniweczę. Gdzie jest mędrzec? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego, co doczesne? Czyż nie uczynił Bóg głupstwem mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących. Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi.

Ps 33,1-2.4-5.10-11
R: Pełna jest ziemia łaskawości Pana

Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana,
prawym przystoi pieśń chwały.
Sławcie Pana na cytrze,
grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach.

Bo słowo Pana jest prawe,
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość,
ziemia jest pełna Jego łaski.

Pan udaremnia zamiary narodów,
wniwecz obraca zamysły ludów.
Zamiary Pana trwają na wieki,
zamysły Jego serca przez pokolenia.

Ewangelia: Mt 25,1-13
Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: Podobne jest królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie! Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie! Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: Panie, panie, otwórz nam! Lecz on odpowiedział: Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.


Blogi Tezeusza – rozmawiamy o życiu i wierze


Św. Efrem, Komentarz do Ewangelii z dnia, §18

Pan nam powiedział: „o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec”, aby przeszkodzić wszelkim pytaniom o chwilę Jego powrotu: „Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile” (Mt 24,36; Dz 1,7). Zakrył to przed nami, abyśmy czuwali i każdy mógł myśleć, że to powtórne przyjście nastąpi w czasie jego życia…

Czuwajcie, ponieważ ciało zasypia, natura nad nami panuje, a nasze działanie nie jest kierowane wolą, lecz siłą natury. A kiedy króluje nad duszą ociężałość słabości i smutku, to wróg nad nią panuje i prowadzi wbrew jej woli… Dlatego nasz Pan mówił o czujności duszy i ciała, aby ciało nie pogrążyło się w ciężkim śnie, a dusza w otępieniu. Jak mówi Pismo: „Ocknijcie się naprawdę” (1Kor 15,34), „Jeszcze jestem z Tobą” (Ps 139,18) i dalej: „Nie zniechęcajcie się” (por. Ef 3,13)…

Pan mówi: „Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych” To nie ich panieństwo nazwał mądrością, ponieważ wszystkie były pannami, ale ich dobre dzieła. Jeśli twoja czystość równa się świętości aniołów, to zauważ, że świętość aniołów wolna jest od zazdrości i wszelkiego zła. Jeśli zatem nie zostaniesz zganiony za nieczystość, czuwaj, abyś nie był także za porywczość i gniew. „Niech będą przepasane biodra wasze”, aby czystość nas odciążyła. „I zapalone pochodnie” (Łk 12,35), ponieważ świat jest jak noc – potrzebuje światła sprawiedliwych. „Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5,16).

za www.ewangelia.org

 

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code