III Tydzień Wielkiego Postu

Wtorek III tygodnia Wielkiego Postu

Spread the love

13 marca 2012

Dn 3,25.34-43
Powstawszy zaś Azariasz tak się modlił, a otwarłszy swe usta, mówił w środku ognia: Nie opuszczaj nas na zawsze – przez wzgląd na święte Twe imię nie zrywaj Twego przymierza. Nie odwracaj od nas swego miłosierdzia, przez wzgląd na Twego przyjaciela, Abrahama, sługę Twego, Izaaka, i Twego świętego – Izraela. Im to przyrzekłeś rozmnożyć potomstwo jak gwiazdy na niebie i jak piasek nad brzegiem morza. Panie, oto jesteśmy najmniejsi spośród wszystkich narodów. Oto jesteśmy dziś poniżeni na całej ziemi z powodu naszych grzechów. Nie ma obecnie władcy, proroka ani wodza, ani całopalenia, ani ofiar, ani darów pokarmowych, ani kadzielnych. Nie ma gdzie ofiarować Tobie pierwocin i doznać Twego miłosierdzia. Niech jednak dusza strapiona i duch uniżony znajdą u Ciebie upodobanie. Jak całopalenia z baranów i cielców, i z tysięcy tłustych owiec, tak niech będzie dziś nasza ofiara przed Tobą i niech Ci się podoba! Ponieważ ci, co pokładają ufność w Tobie, nie mogą doznać wstydu. Teraz zaś postępujemy za Tobą z całego serca, odczuwamy lęk przed Tobą i szukamy Twego oblicza. Nie zawstydzaj nas, lecz postępuj z nami według swej łagodności i według wielkiego swego miłosierdzia. Wybaw nas przez swe cuda i uczyń swe imię sławne, Panie!

Ps 25,4-9
R: Pamiętaj o nas, miłosierny Panie

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń,
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Wspomnij swoje miłosierdzie, Panie,
na swoją miłość, która trwa od wieków
Pamiętaj o mnie w swoim miłosierdziu,
ze względu na dobroć Twoją Panie.

Dobry jest Pan i łaskawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze,
uczy pokornych dróg swoich.

Ewangelia: Mt 18,21-35
Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał rozliczyć się ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj, coś winien! Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: Miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu.


Blogi Tezeusza – rozmawiamy o życiu i wierze


Św. Franciszek Salezy, Kazanie na Wielki Piątek, 25/03/1622

Pierwsze słowa, jakie wypowiedział nasz Pan na krzyżu były modlitwą za tych, którzy Go krzyżowali; wtedy wypełniło się to, o czym pisał święty Paweł: „” (Hbr 5,7). Oczywiście, ci, którzy krzyżowali naszego boskiego Zbawiciela nie znali Go…, ponieważ gdyby Go znali, to by Go nie ukrzyżowali (1Kor 2,8). Nasz Pan zatem, widząc niewiedzą i słabość tych, którzy Go męczyli, zaczął znajdować im wymówki i składać za nich ofiarę Swemu niebieskiemu Ojcu, ponieważ modlitwa jest ofiarą…: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23,34). Jak wielki był płomień miłości, który płonął w sercu naszego słodkiego Zbawiciela, skoro w chwili największych boleści, w czasie, gdy ogrom cierpienia zdawał sią pozbawiać Go nawet mocy modlitwy za siebie samego, zdołał, mocą miłości, zapomnieć o sobie samym, ale nie o swoich stworzeniach…

Przez to chciał, abyśmy pojęli miłość, jaką nas kochał, która nie mogła być umniejszona przez żadne cierpienie i nauczyć nas także, jakie powinno być nasze serce wobec bliźniego…

A ponieważ ten boski Pan prosił o przebaczenie dla ludzi, jest pewne, że jego prośba została wysłuchana, ponieważ Jego boski Ojciec zbyt Go czcił, aby odmówić Mu czegokolwiek, o co prosił.

za www.ewangelia.org

 

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code