, , , , , , , ,

Cele Fundacji Wolność i Pokój – pierwszy szkic

 Cele Fundacji Wolność i Pokój – szkic dyskutowany obecnie w środowisku WiP.

 

Ponieważ Fundacja założona została przez ludzi reprezentujących pluralistyczne środowiska Ruchu Wolność i Pokój działającego w latach 80-tych w Polsce i Europie, istotnym źródłem jej celów jest Deklaracja Ideowa Ruchu zreinterpretowana w duchu współczesnych wyzwań i aktualnych wyborów ideowych inicjatorów Fundacji. Aby zachować jedność działań Fundacji w ramach szerokiego pluralizmu światopoglądowego jej inicjatorów, zdecydowaliśmy się na wykluczenie wszelkich bezpośrednich akcji i deklaracji politycznych firmowanych przez Fundację, skupiając się na szeroko pojętych działaniach w sferze kultury, wychowania i budowania społeczeństwa obywatelskiego.

 

 1. Promocja i obrona wolności osobistej, grupowej i narodowej w sferze kultury, edukacji, życia społecznego i polityki. Wolności rozumianej zarówno w sensie negatywnym, jak brak ograniczeń w swobodnej ekspresji, myśleniu, wypowiedzi, działania w granicach konsensualnie uznawanego dobra wspólnego, sprawiedliwego prawa i dobrych obyczajów. A jeszcze bardziej wolności pozytywnej, rozumianej jako twórcze wybory sensów życia jednostkowego i wspólnotowego, których celem jest pełnia rozwoju i szczęścia jednostek w zdrowych relacjach z innymi z aktywnym współtworzeniem dobra wspólnego. W szczególności będziemy promować wszelkie działania pozytywnie przeciwstawiające się redukcjonistycznym i uprzedmiotawiającym człowieka ideologiom wolnego rynku, konsumeryzmu, etatyzmu oraz wszelkiej monopolistycznej i imperialistycznej dominacji. Podobnie, sprzeciwiać będziemy się wszelkim fundamentalizmom – rozumianym jako „miękki” totalitaryzm – zarówno inspirowanym przez opacznie rozumianą religię, scjentystyczną naukę, agresywny sekularyzm czy jakąkolwiek inną ideologię.

 

 1. Promocja i obrona autentycznego pokoju społecznego, narodowego i międzynarodowego, którego najważniejszymi warunkami są: A) uznanie słusznej autonomii ludów i narodów; B) przestrzeganie praw człowieka i obywatela; C) prymat partnerskiego dialogu jako sposobu rozwiązywania konfliktów między grupami, narodami i państwami; D) sprawiedliwość społeczna i ekonomiczna, gwarantowana równością obywateli wobec prawa i faktycznym poszanowaniem praw mniejszości i grup słabszych; E) używanie przemocy, zarówno wewnątrz kraju, jak i z zewnątrz, jedynie w sytuacjach skrajnych, po wyczerpaniu wszelkich środków perswazji i dyplomacji oraz z mandatem społeczności międzynarodowej lub – w przypadku zagrożenia wewnętrznego – posiadania koniecznej i wystarczającej racji moralnej, która potencjalnie może zostać uznana przez społeczność międzynarodową.

 

 1. Promocja i obrona tolerancji, dialogu społecznego i non-violence jako najbardziej etycznych i efektywnych sposobów rozwiązywania konfliktów społecznych, ekonomicznych, kulturowych i politycznych. W szczególności przeciwdziałanie wszelkim przejawom nietolerancji, uprzedzeń i dyskryminacji na tle rasowym, etnicznym, seksualnym, płciowym, religijnym, światopoglądowym, różnic wieku, kondycji umysłowej, zdrowotnej czy psychicznej. W przypadku Polski zmierzać będziemy do przemiany aktualnego paradygmatu tworzenia tożsamości politycznych, który poprzez świadome antagonizowanie różnych grup społecznych wytwarza tzw. tożsamości plemienne istotowo niezdolne lub zdolne w niewielkim stopniu do dialogu i tworzenia partnerskich konsensusów pomiędzy różnymi podmiotami życia publicznego.

 

 1. Promocja i obrona Polski, rozumianej jako wspólnota tradycji, języka, terytorium i przestrzeni sensu podzielanych przez pluralistyczną kulturowo i religijnie społeczność, dla której Ojczyzna jest w równym stopniu determinowana historią jak też wolnym wyborem jednostek, które decydują o swej państwowej przynależności i wewnętrznym ustroju wspólnoty. W tak rozumianej Polsce instytucje państwa i oddolne inicjatywy społeczne mogą i powinny współdziałać, choćby nieraz konfliktowo, dla dobra wspólnego. Taka Polska jest przyjaźnie otwarta na inne narody i kultury, Europę i świat, czerpiąc z wymiany darów między różnymi ludami i jednostkami. Wspierać też będziemy wszelkie działania Państwa Polskiego na rzecz obronności, jeśli tylko są one czynione w duchu poszanowania wolności jednostek i narodów w wyborze środków obrony koniecznej i postawy wobec wojny, z prawem do osobistego sprzeciwu sumienia wobec służby wojskowej również w przypadku konfliktu zbrojnego. Działania zbrojne Wojska Polskiego na zewnątrz kraju powinny mieć mandat nie tylko najwyższych władz Polski, ale też powinny być poprzedzone autentyczną i szeroką konsultacją społeczną tak, aby ewentualna decyzja o (nie)interwencji zbrojnej lub/i jej zaniechaniu miały mandat demokratycznego społeczeństwa.

 

 1. Promocja, obrona i rozwijanie ważnych źródeł kulturowych Polski i Europy: w szczególności chrześcijaństwa, tradycji judaizmu, starożytnej Grecji i Rzymu, europejskich kultur przedchrześcijańskich, zwłaszcza Słowian, nowożytnego oświecenia i ideałów społeczeństwa obywatelskiego opartego na wolności, braterstwie i równości. Pluralizm duchowych, religijnych i kulturowych źródeł Polski i Europy, wzbogacany współcześnie o efekty globalnej wymiany (m.in. nowożytna nauka, buddyzm, psychologia humanistyczna, postmodernizm itp.) jest wyzwaniem do szukania wśród napięć i konfliktów głębszych i bardziej uniwersalnych płaszczyzn aksjologicznej wspólnoty, z prawem do zachowania tożsamościowych różnic i uczciwego proponowania innym nowych perspektyw.

 

 1. Promocja i obrona praw kobiet, tak aby miały pełny i równy udział w tworzeniu sprawiedliwego i otwartego społeczeństwa obywatelskiego, zarówno w Polsce, jak na świecie, a zwłaszcza tam, gdzie kobiety są szczególnie dyskryminowane i zniewalane. W Polsce w szczególności przeciwdziałanie wszelkiej dyskryminacji kobiet w życiu rodzinnym, zawodowym, społecznym, religijnym i politycznym. Promocja takich rozstrzygnięć prawnych i faktycznych, które umożliwią kobietom sprawiedliwy udział w życiu publicznym, aby dzięki swym specyficznym i wielkim darom mogły wnosić istotny i proporcjonalny wkład do dobra wspólnego i rozwijać w pełni swoje potencjalne zdolności i możliwości. Szczególnie będziemy działać na rzecz ochrony kobiet i dzieci przed przemocą fizyczną czy/i psychiczną w rodzinie i szerszym środowisku.

 

 1. Ochrona życia i jego jakości, w szczególności życia ludzkiego, ale też całej ekosfery. Ze względu na pluralizm światopoglądowy inicjatorów Fundacji nie rozstrzygamy jednoznacznie, kiedy życie ludzkie się zaczyna i pod jakimi warunkami można jego zaistnienie wspomagać, korzystając z odkryć nauki, a także pod jakimi warunkami można ingerować w naturalny proces umierania i śmierci. Natomiast w ramach Fundacji promować będziemy wszelkie działania wspierające życie, zdrowie fizyczne i psychiczne osób, zwłaszcza zranionych, krzywdzonych, niepełnosprawnych, ofiar wojen, przestępstw i  kataklizmów, tak jak każdy z nas rozumie to najlepiej. Troska o środowisko naturalne, ekologiczne standardy produkcji, usług i komunikacji, alternatywne źródła energii, stanowi istotną część działań promujących życie i jego jakość osób ludzkich oraz – posiadających też własną autonomiczną wartość istnienia – zwierząt, roślin, świata nieorganicznego w Polsce i na całej Ziemi.

 

 1. Promocja społeczeństwa obywatelskiego, które czerpie swoją legitymizację i siłę z autentycznego i podmiotowego zaangażowania obywateli podejmujących swoje decyzje i działania w oparciu o najszerszy możliwy konsensus osób, grup i instytucji. Inspirowanie i wspieranie wszelkich słusznych działań obywateli jest, obok specyficznych celów tych działań, źródłem budowania wspólnoty, bezinteresownego zaangażowania społecznego, zaufania międzyludzkiego, ważnych osobistych sensów życia i tworzenia bardziej przyjaznego państwa.

 

 1. Promocja i obrona wszelkich małych i średnich autentycznych i dobrowolnych form życia wspólnotowego opartego na tradycji lub/i wolnych wyborach jednostek, w szczególności rodziny, małżeństwa, związków miłości, przyjaźni i wzajemnej pomocy, wspólnot religijnych, społecznych, artystycznych, sąsiedzkich, lokalnych, wirtualnych, wspólnot życia alternatywnego.

 

 1. Promocja wszelkich form kultury, sztuki, religii, duchowości, mistyki, nauki, doświadczeń i praktyk, które rozwijają ludzkie dyspozycje do twórczości, pogłębiania sensu życia, otwierania na Tajemnicę, nawiązywania głębokich relacji interpersonalnych oraz wysokiej jakości życia inspirowanego pięknem, prawdą i dobrem.

 

 1. Ocalenie, rozwijanie i promocja dziedzictwa historycznego i kulturowego Ruchu Wolność i Pokój, który jest jedną z najważniejszych inspiracji Fundacji. W promocji dziedzictwa WiP-u za najistotniejsze uważamy, nie tyle przypomnienie i społeczne ujawnienie zdarzeń z przeszłości, ile wydobycie z nich autentycznych inspiracji, które współcześnie i w przyszłości mogą stawać się aksjologicznym źródłem wartościowych postawa jednostek i wspólnot w Polsce i na świecie.

 

 1. Pielęgnowanie i rozwijanie międzyludzkich i międzyregionalnych więzi między uczestnikami i sympatykami Ruchu Wolność i Pokój, tak aby dzięki wspólnej tradycji doświadczeń, aktualnemu wciąż zaufaniu i przyjaźni, mogli oni rozwijać żywą oraz wspierającą siebie i innych pluralistyczną wspólnotę szanujących się i cieszących się sobą nawzajem osób i środowisk. Dialog, zrozumienie, szacunek, wzajemne przebaczenie, pojednanie, przejrzystość, przyjazne wspieranie się w potrzebie, dzielenie wzajemnymi darami, dobra komunikacja, sprawiedliwa współpraca, szukanie porozumienia w konflikcie to ważne cechy normatywne tej zróżnicowanej wspólnoty.
 

Komentarz

 1. Andrzej

  Formy działania Fundacji Wolność i Pokój

  Fundacja [Wolność i Pokój] realizuje swoje cele poprzez:

  (propozycje do dyskusji w środowisku WiP)

   

  1. Działalność badawczą i wydawniczą: badania i multimedialne publikacje poświęcone współczesnym zagadnieniom pokoju, wolności, non-violence, prawom obywatelskim, sprawiedliwości społecznej, tolerancji, dialogowi społecznemu, nowoczesnemu patriotyzmowi, globalizacji, społeczeństwu obywatelskiemu, promocji kobiet, demokracji, kulturowym źródłom Polski i Europy, ochronie życia, ekologii, małym i średnim wspólnotom, źródłom i praktykom rozwoju osobowego.

   

  1. Działalność popularyzacyjną i szkoleniową: warsztaty, seminaria, konferencje, strony internetowe, happeningi, e-learning,  poświęcone współczesnym zagadnieniom pokoju, wolności, non-violence, prawom obywatelskim, sprawiedliwości społecznej, tolerancji, dialogowi społecznemu, nowoczesnemu patriotyzmowi, globalizacji, społeczeństwu obywatelskiemu, promocji kobiet, demokracji, kulturowym źródłom Polski i Europy, ochronie życia, ekologii, małym i średnim wspólnotom, źródłom i praktykom rozwoju osobowego.

   

  1. Działalność społeczną: petycje, pikiety, happeningi, głodówki, manifestacje, marsze protestacyjne, spotkania z przedstawicielami władz, udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych, których celem będzie przeciwdziałanie zagrożeniom dla pokoju, wolności, tolerancji, praw obywatelskich, sprawiedliwości społecznej, autentycznej demokracji, życia, środowiska naturalnego, równych praw kobiet, Polski i Europy, pełnego rozwoju osób i wspólnot.

   

  1. Działalność kulturalną i artystyczną: koncerty, festiwale muzyczne, wystawy, produkcja filmowa, zdjęcia, pokazy filmów, happeningi, instalacje, urządzanie sal muzealnych, towarzyszące lub w całości poświęcone uwrażliwianiu społeczeństwa na współczesne zagadnienia pokoju, wolności, non-violence, praw obywatelskich, sprawiedliwości społecznej, tolerancji, dialogu społecznego, nowoczesnego patriotyzmu, globalizacji, społeczeństwa obywatelskiego, promocji kobiet, demokracji, kulturowych źródeł Polski i Europy, ochrony życia i środowiska naturalnego, małych i średnich wspólnot, źródeł i praktyk rozwoju osobowego.

   

  1. Działalność networkową poświęconą współtworzeniu z innymi sieci lokalnej, krajowej i międzynarodowej współpracy instytucjonalnej i akcyjnej z organizacjami, środowiskami i osobami zajmującymi się współczesnymi zagadnieniami pokoju, wolności, non-violence, praw obywatelskich, sprawiedliwości społecznej, tolerancji, dialogu społecznego, nowoczesnego patriotyzmu, globalizacji, społeczeństwa obywatelskiego, promocji kobiet, demokracji, kulturowych źródeł Polski i Europy, ochrony życia i środowiska naturalnego, małych i średnich wspólnot, źródeł i praktyk rozwoju osobowego.

   

  1. Działalność badawczą, wydawniczą, popularyzacyjną, edukacyjną, kulturalną i artystyczną poświęconą historii i dziedzictwu społeczno-kulturowemu Ruchu Wolność i Pokój, a w szczególności: inicjowanie i finansowania badań naukowych w IPN dotyczących Ruchu WiP, tworzenie Encyklopedii WiP, strony internetowej WiP, programów lekcji wychowania obywatelskiego, materiałów multimedialnych o WiP-ie, konferencji naukowych, urządzanie sal muzealnych i wystaw.

   

   

  1. Działalność integracyjną i samopomocową obejmującą środowiska uczestników i sympatyków Ruchu Wolność i Pokój, ich rodziny oraz osoby zainteresowane ideami Ruchu: organizowanie dorocznych zjazdów Ruchu, prowadzenie interaktywnych stron w Internecie, tworzenie aktualizowanych banków informacji, inicjowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych spotkań Ruchu i jego partnerów, wspieranie moralne i materialne osób w kryzysowej sytuacji.
   
  Odpowiedz

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code