, , , , ,

Misja “Tezeusza” po korekcie

Część dzisiejszego dnia poświęciliśmy namysłowi nad Misją „Tezeusza”.

W trakcie refleksji nad Misją doszliśmy do następujących ustaleń:

1. Uznaliśmy, że tekst Misji, powstały w styczniu 2005 roku, w obecnym kształcie wciąż adekwatnie oddaje założenia aksjologiczne „Tezeusza” jako portalu i inicjatywy: również dzisiaj możemy się pod nim podpisać. I tekst ten pozostaje podstawowym dokumentem normatywnym „Tezeusza”.

2. W obecnym tekście Misji uczyniliśmy kilka korekt, z których najważniejsze to:

– usunięcie fragmentu o założycielach portalu i zmianie statusu portalu z jezuickiego na świecki: fragment ten dopisany w październiku 2006 roku miał charakter doraźny, i jako taki przynależy raczej do historii portalu niż jego dokumentów programowych;

– dodanie fragmentu o twórczej wierności Magisterium Kościoła katolickiego;

– dodanie i uszczegółowieniu fragmentu o dialogu ekumenicznym, religijnym i światopoglądowym;

– przestawienie fragmentu o zaproszeniu do dialogu z innym na koniec tekstu, tak, aby zakończenie nie dotyczyło spraw Internetu – ważnych, ale nie najważniejszych – ale tego, co jest sprawą dla „Tezeusza” kluczową.

3. Głębsza refleksja nad tekstem Misji i jego ewentualna modyfikacja, czy wręcz napisanie jej od nowa, będzie możliwa i sensowna wówczas, gdy w inicjatywę zaangażuje się więcej osób, których poglądy i zainteresowania samorzutnie zainspirują pracę nad odnowieniem Misji. Obecnie byłoby to przedwczesne i nieco sztuczne. Środowisko „Tezeusza” musi wpierw dojrzeć do takich tożsamościowych precyzacji.

4. Natomiast trzeba już dziś częściej tekst Misji popularyzować wśród środowiska tworzącego „Tezeusza” i jego czytelników. Powinno być to robione w sposób naturalny, poprzez zamieszczanie cytatów z Misji w tekstach osób z Redakcji, nawiązujących do poruszanych w blogach tematów, lub niekiedy wprost będziemy pisać teksty inspirowane Misją „Tezeusza” lub jej fragmentami. Celem tych działań będzie tworzenie głębszej świadomości etosu „Tezeusza” i pewnej ideowej wspólnoty wartości. Aksjologia Misji jest też głównym drogowskazem Redakcji dla działań redakcyjnych, interwencji i osobistej twórczości w „Tezeuszu”.

Po naniesionych poprawkach aktualny tekst Misji „Tezeusza” brzmi następująco:

*** 

Chrześcijanie w świecie

 

Tezeusz jest portalem dla osób zainteresowanych problematyką religijną, kulturalną i społeczną. Zwracamy się jednak szczególnie ku katolikom i innym chrześcijanom,  którzy pragną pogłębiania swej wiary, by móc pełniej żyć Ewangelią i owocniej świadczyć o Chrystusie w dzisiejszym pluralistycznym świecie.

 

Wierzymy bowiem, że Jezus Chrystus jest źródłem sensu życia i zbawienia, a Kościół katolicki wspólnotą wiernych, powołaną do dawania świadectwa Bożej i ludzkiej miłości. Promujemy katolicyzm czerpiący z bogatej tradycji Kościoła, zdolny do twórczej obecności  we wszystkich dziedzinach życia osobistego i publicznego oraz nie lękający się wyzwań współczesności.

 

Człowiek w labiryncie życia

 

Wierzymy, że ludzkie życie i świat są darem, wyzwaniem i tajemnicą. Tworzymy raczej wspólną przestrzeń pytań niż odpowiedzi, to znaczy ufamy, że dobre odpowiedzi możemy usłyszeć, gdy podtrzymujemy w sobie fundamentalne pytania, z których najważniejsze dla nas brzmią: jak być człowiekiem? jak odnajdywać ślady Transcendencji we wszystkim co istnieje? Wierzymy, że obok miłości właśnie niepokój metafizyczny jest najbardziej twórczą mocą przemieniającą człowieka i świat. Wśród napięć i kontrastów poszukujemy chwiejnej równowagi.

 

Afirmujemy piękno i dobroć człowieka, choć zdajemy sobie sprawę z jego ograniczeń, słabości i zdolności do zła. Wierzymy, że możemy oswoić ciemną stronę świata poprzez nawiązywanie głębokich relacji międzyludzkich, podejmowanie gruntownej refleksji oraz codziennej odpowiedzialności za innych ludzi, ojczyznę i świat.

 

Wierzymy, że każdy człowiek ma do odkrycia swoją własną niepowtarzalną duchową drogę. Powinien nią podążać zgodnie z własnym sumieniem, bez jakichkolwiek zewnętrznych nacisków i manipulacji, otwarty na dialog z innymi w duchu prawdy i wzajemnego szacunku. Sądzimy, że rozwój i szczęście człowieka domaga się wierności dobru, poszukiwania prawdy oraz bycia dla drugich w głębokich więziach osobowych.

 

Tworzymy Tezeusza, by pomóc sobie i innym twórczo odnajdywać się w labiryncie życia. Pragniemy dzielić się z innymi odważnym myśleniem, które nie lęka się stawiania fundamentalnych i egzystencjalnie angażujących pytań. Chcemy upowszechniać postawę metafizycznego niepokoju, tak aby stawał się on zarzewiem twórczości we wszystkich wymiarach życia i stawiał tamę pokusom zwątpienia, konformizmu, ideologii i fundamentalizmu.

 

Zależy nam także na tym, by wartości duchowe i religijne znajdowały właściwe im miejsce nie tylko w życiu jednostek, ale również w przestrzeni życia i dyskursu publicznego. Cenimy wolny rynek i technikę, ale nie godzimy się na prądy kulturowe oraz te siły medialne i biznesowe, które chcą wyprzeć Transcendencję z życia prywatnego i społecznego. Będziemy demaskować wszelkie znane nam próby duchowego i moralnego redukowania człowieczeństwa.

 

Język

 

Jesteśmy przekonani, że język – jako istotny wymiar kształtowania naszego bycia w świecie – jednocześnie wyraża i współtworzy piękno oraz prawdę zróżnicowanej, ale jednej ludzkiej rodziny. Dlatego, aby odnaleźć i wyrazić tę zróżnicowaną jedność Tezeusz jest przestrzenią dialogu nie tylko różnych osób, ale też rozmaitych sposobów komunikowania: języka potocznego, sztuki, poezji, mitu, filozofii, intuicji, mistyki, teologii, nauk humanistycznych i ścisłych. Pragniemy poszukiwać i tworzyć otwarty na doświadczenia postmodernistycznej rzeczywistości interdyscyplinarny język, w którym przenikać się będą różne sposoby wyrażania ludzkich doświadczeń i naszego rozumienia świata. Ryzykowanie nowych duchowych, językowych i kulturalnych doświadczeń jest ważną częścią naszego wychodzenia naprzeciw jutra, które już dzisiaj się rodzi.

 

Internet

 

Uważamy, że odniesione do mediów, a zwłaszcza Internetu rozumienie „wirtualności” jako nie-rzeczywistości jest fałszywe. Naprawdę istnieje tylko jedna rzeczywistość, którą kształtują wzajemnie przenikające się bezpośrednie doświadczenia oraz to, co wirtualnie zapośredniczone. Tym niemniej sądzimy, że dla pełni pewnych istotnych ludzkich doświadczeń i wartości konieczny jest kontakt bezpośredni. Chcemy twórczo spożytkować rewolucyjne i ciągle rosnące możliwości Internetu, czyniąc z niego integralną część naszego życia oraz przestrzeń prezentacji różnorakich ludzkich doświadczeń.

 

Zaproszenie do dialogu i współpracy

 

Zapraszamy do odwiedzania i współtworzenia Tezeusza wszystkich ludzi, którym bliskie są nasze ideały i poruszana przez nas tematyka. Jako katolicy staramy się o twórczą wierność wobec Magisterium Kościoła, a jednocześnie zgodnie z duchem Soboru Watykańskiego II podejmujemy dialog ekumeniczny i międzyreligijny,  który uważamy za integralną część bycia katolikiem. Jesteśmy otwarci na egzystencjalny, filozoficzny i teologiczny dialog z chrześcijanami innych wyznań, członkami religii niechrześcijańskich, agnostykami i niewierzącymi oraz każdym człowiekiem dobrej woli, bez względu na wyznanie, światopogląd, wykształcenie, rasę, narodowość, język, wiek, płeć i orientację seksualną.

 

***

 Jeśli macie jakieś sugestie, pytania lub uwagi do tekstu Misji „Tezeusza”, napiszcie.

 

Moje blogi na video w YouTube  

 

 

Komentarze

 1. Andrzej

  Używać własnego rozumu i sumienia, nie być papugą

   Bartoszu!

  Twórcza wierność Magisterium Kościoła katolickieog oznacza z jednej strony przyjmowanie w posłuchu wiary treści dogmatycznych nauczania Kościoła, czyli właśnię ową wierność, z drugiej i komplementarnej strony używanie własnego rozumu, sumienia i doświadczenia, by czynić z tych treści osobistą narrację, nie pozbawioną napięć, znaków zapytania, rozwijającą w nowych językach wcześniejsze dogmatyczne artykulacje. Chodzi więc o to, by teologię "odgórną" (dogmat formułowany i strzeżony przez Kościół) konfrontować z teologią "oddolną", czyli refleksją osobistą. Takie podejście zakłada też, że ten sam Bóg udziela się zarówno Kościołowi jako hierarchicznej strukturze władzy i wiary, oraz sumieniu i rozumowi wiernego.

  Przyjmuje się, że dogmat, jako owoc wiary i namysłu Kościoła, jest teologicznie normą epistemologicznie pewniejszą niż jednostkowy namysł. Natomiast, nie oznacza to, że dogmaty Kościoła nie mogą być rozwijane czy lepiej formułowane. Twórczość oznacza również, że dogmaty Kościoła to prawie zawsze "ukrzyżowane herezje", czyli to, co w pierwszej wersji było prawdą jednostronną i odrzucaną staje się zarzewiem i inspiracją dla późniejszego pełniejszego sformułowania. W praktyce historia formułowania dogmatów katolickich implicite stwierdza konieczność i użyteczność herezji, tworzonych zwykle przez jednostkowe umysły czy kontrkulturowe wspólnoty chrześcijanskie czy katolickie. 

  W praktyce katolik twórczo wierny Magisterium Kościoła to człowiek myślący, potencjalny heretyk, o jeden krok przed orkiestrą, który wierząc w to, co mówi Kościół nie wyrzeka się siebie, nawet za cenę niezgody, wewnętrznych napięć sumienia czy eklezjalnej marginalizacji, czyniąc jednocześnie wszystko, co możliwe, by znaleźć wspólna płaszczyzne na gruncie prawdy i w duchu miłości.

  Pozdrawiam Cię serdecznie

  Andrzej

   

   
  Odpowiedz
 2. zibik

  Kilka uwag i sugestii !

  Sz. Państwo proszę rozważyć, czy nie należy jednoznacznie określić i odważnie napisać – jakim portalem ma być "Tezeusz" ?…….

  Bardziej religijnym, katolickim, powszechnym, apostolskim, wyznaniowym, czy raczej świeckim i elitarnym ?…………….., a może pluralistycznym i uniwersalnym, dla prawie wszystkich ludzi – wierzących w Boga jedynego w Trójcy Świętej, kontestujących, zagubionych, poszukujących, prawych i dobrej woli ?……….

  Osobiście jestem zwolennikiem formuły możliwie szerokiej, powszechnej i otwartej, dla wszystich ludzi prawych i dobrej woli.

  Wierzą Państwo chyba, przede wszystkim w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, a promujecie nie tylko katolicyzm i chrześcijaństwo, ale przede wszystkim Biblię – Słowo Boże, także nauczanie Jezusa-Chrystusa i Jego Kościoła.

  Fundamentalne pytania :  Jak żyć we współczesnym świecie i dotrzeć do łaskawego Boga ?…….- i Jak stać się lepszym i prawym człowiekiem – nie letnim, a gorącym wyznawcą i wiarygodnym świadkiem Jezusa Chrystusa ?……..

  Odpowiedź na w/w pytania najpełniej jest ukazana w tekstach biblijnych i innych księgach mądrościowych, bądź teologicznych, filozoficznych. Sformułowana i zapisana była już przed wiekami, przez naszych przodków, którzy usiłowali wypełniać wolę Boga, naśladować Jezusa Chrystusa i być autentycznymi chrześcijananmi. 

  "Tezeusz" może być tym forum, gdzie : wspólnie poszukujemy i zbliżamy się do prawdy – która, od Boga pochodzi, wzajemnie ubogacamy i doskonalimy, razem szukamy współczesnych form odpowiedzi na fundamentalne pytania i opisujemy (omawiamy) inne doniosłe sprawy, oraz rozstrzygamy istotne kwestie.

  Szczęść Boże !

  Z poważaniem Z.R.Kamiński

   
  Odpowiedz

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code