Książki Wydawnictwa Vocatio

Księga Psalmów

Spread the love

KSIĘGA PSALMÓW

Nowy Przekład Dynamiczny

Przekład przygotowany redakcyjnie na podstawie tłumaczenia z języka hebrajskiego dokonanego przez: Annę Horodecką i Jurija Gołowanowa

Wydawnictwa Vocatio

Wstęp redaktora naukowego
„Prymasowskiej Serii Biblijnej”

„Prymasowska Seria Biblijna” wzbogaca się o następny ważny tom, obejmujący nowy, tzw. dynamiczny, przekład Księgi Psalmów. Spośród ksiąg pierwszej części Biblii chrześcijańskiej, czyli Starego Testamentu,
właśnie Księga Psalmów była i wciąż pozostaje najczęściej tłumaczona na inne języki. Utrwalona w mowie hebrajskiej i już u schyłku ery przedchrześcijańskiej przełożona na język grecki, stała się księgą modlitwy Izraela jako ludu Bożego wybrania, a więc również księgą modlitwy Jezusa Chrystusa, Jego pierwszych uczniów i wyznawców oraz całego Kościoła.

Jej przekłady od wieków ożywiają liturgię, wzbogacają i karmią osobistą pobożność, pomagają wyrazić najgłębsze pragnienia i potrzeby duchowe, są też niewyczerpanym źródłem bezcennych inspiracji kulturowych. Nic dziwnego, że w każdym czasie i niemal wszędzie są ponawiane inicjatywy kolejnych przekładów, odwzorowujących głębię starożytnych psalmów, a zarazem możliwości i umiejętności tych, którzy z ich pomocą pragną lepiej wyrazić tajniki i wymiar własnej tożsamości.

Księga Psalmów została w kanonie Biblii Hebrajskiej podzielona na pięć części, w czym dochodzi do głosu wyraźna analogia do Pięcioksięgu Mojżesza. W Pięcioksięgu Bóg, wybierając Izraelitów i kształtując ich dzieje, objawił swoją wolę. Z perspektywy moralnej sedno tego objawienia stanowi Dziesięć Słów, czyli Dziesięcioro przykazań Bożych. W zbiorze Psalmów Izraelici odpowiadają na to wzniosłe powołanie, potwierdzając jego uniwersalny charakter i przeznaczenie.

Dzięki temu wspaniałe pieśni biblijnego Izraela zostały podjęte, przyswojone i przeżywane przez czcicieli Jedynego Boga, który najpełniej objawił siebie w Jezusie Chrystusie. Dlatego mają też własne, prawdziwie wyjątkowe i wspaniałe miejsce w duchowości, pobożności i kulturze polskiej, towarzyszą nam bowiem od zarania włączenia Polski i Polaków do wielkiej rodziny chrześcijańskich narodów Europy. Wykaz przekładów, parafraz i przeróbek biblijnych psalmów jest
bardzo długi, ale znacznie więcej miejsca zajmuje wyszczególnienie obecności i oddziaływania zawartych w nich wątków i motywów, których rozpoznawanie wymaga doskonałej znajomości Biblii i erudycji oraz wielkiej i subtelnej wrażliwości.

Nowa propozycja przekładu Księgi Psalmów na język polski ma specyfikę, której rodowód i zasady zostały wyłożone w „Słowie od wydawcy”. Jest to zarazem zwiastun zakrojonego na wielką skalę projektu, który ma obejmować tzw. dynamiczny przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu. Wychodzi on naprzeciw zapotrzebowaniu na tekst ksiąg świętych podany w sposób możliwie najbardziej zrozumiały dla współczesnych odbiorców.

Co do zasady, inne przekłady Biblii, dawniejsze i współczesne, oprócz tych, które
mają profil specyficznie naukowy, również dążyły i dążą do sprostania temu samemu wyzwaniu. Jednak tym razem chodzi o daleko idące ukierunkowanie na wszechstronne zrozumienie tekstu świętego, wykorzystujące zastosowanie dynamicznych równoważników znaczeniowych. Kładąc nacisk na wierność myśli, tłumacze zastrzegają sobie dość dużą swobodę w zakresie używanego słownictwa.

Jak wiadomo, Biblia Hebrajska liczy w oryginale nieco ponad pięć tysięcy rozmaitych słów, podczas gdy języki nowożytne są o wiele bogatsze. To sprawia, że jedno i to samo słowo hebrajskie może być przekładane rozmaicie, w zależności od kontekstu oraz innych uwarunkowań i okoliczności, w jakich się pojawia.

W „Prymasowskiej Serii Biblijnej” ukazało się już wiele tomów,
które stanowią nieocenioną pomoc w naukowym studium Pisma Świętego. Stan biblistyki polskiej stoi obecnie na nieporównywalnie wyższym poziomie niż dwadzieścia lat temu, gdy okrzepła inicjatywa przygotowania i wydania tej bezprecedensowej serii wydawniczej. Obecny tom został pomyślany nie jako kolejne naukowe narzędzie dla biblistów, lecz jako podręcznik biblijnej modlitwy, przeznaczony dla osób, które chcą wyrazić swoje duchowe pragnienia i uczucia w języku i stylu składającym się na ich codzienność. Dzięki temu to, co powszednie, nabiera cech świętowania, a duch modlitwy może ożywiać wszystkie dziedziny życia.

Nowy, dynamiczny przekład Księgi Psalmów może więc odegrać bardzo pożyteczną rolę i przynieść błogosławione owoce poznawania woli Bożej i stosowania się do niej w kontekście zadań nowej ewangelizacji. To dzieło, zalecane przez Jana Pawła II i Benedykta XVI, potrzebuje stale świeżych pomocy i środków wyrazu, pozwalających z jednej strony zachować wierność orędziu Biblii i żywej Tradycji Kościoła, z drugiej natomiast otworzyć się na dynamikę współczesnego życia i nowe formy wyrazu, które odnajduje w wielkim bogactwie i zróżnicowaniu współczesnej kultury.

Ks. prof. zw. dr hab. Waldemar Chrostowski
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich

Warszawa, w Święto Przemienienia Pańskiego 2012 r.

Psalm 1

Korzyści płynące z życia według SŁOWA PANA

1. Szczęśliwy, kto nie postępuje według rad nieprawych ani nie chodzi drogą występnych i kto się nie przyłącza do grona szyderców [1],

2. lecz w SŁOWIE [2] PANA ma upodobanie i Jego SŁOWO rozważa dniem i nocą.

3. Jest on jak drzewo rosnące nad potokiem, które owoc daje we właściwym czasie, a liście jego nie więdną. We wszystkim, co czyni, dobry owoc daje. [3]

4. Inaczej jest z występnymi: ci są jak plewy, które wiatr [4] rozwiewa.

5. Tacy dnia sądu na pewno nie przetrwają; nie otrzymają miejsca pośród sprawiedliwych.

6. Albowiem droga PANA prowadzi ku prawości, a droga występnych wiedzie ich do zguby.

Przypisy:

[1]W określeniu „szydercy” zawiera się znaczenie nieuznawania i lekceważenia Bożego prawa, czyli zasad przekazanych ludziom przez Boga. Tak więc postawa szyderstwa oznacza tutaj także znieważanie samego Boga jako Stwórcy człowieka, Prawodawcy i Najwyższego Sędziego.
[2]Jak wspomniano w „Słowie od wydawcy”, w większości miejsc w Księdze Psalmów określenie „Prawo” (Tora) oddano przez „SŁOWO”, zaznaczając to w szczególny sposób wersalikami.
[3]Por. Mt 7,17-20.
[4]Dosł. hebr. Ruah.

Psalm 23

Modlitwa w obliczu śmierci

1. Psalm Dawida. PAN jest mym pasterzem − niczego mi nie braknie.

2. On da mi spocząć na łąkach zielonych, powiedzie mnie do źródeł swego odpocznienia [1] ,

3. gdzie dusza moja będzie odnowiona. Ze względu na swą wierność On mnie poprowadzi niezawodną drogą swej sprawiedliwości.

4. A kiedy już wkroczę w mrok doliny śmierci, zła się nie ulęknę, bo Ty przy mnie staniesz! Będziesz mi oparciem oraz przewodnikiem. [2]

5. Ty ucztę dla mnie każesz przygotować, na oczach mych wrogów olejkiem namaścisz i kielich mi wręczysz, aby mnie nasycić.

6. Twa dobroć i łaska będą przy mnie blisko, gdyż w Twoim domu, PANIE, zamieszkam na wieki.

Przypisy:

[1] Por. Hbr 4,1.
[2] Dosł. „Twoja laska (oparcie) i kij pasterski (przewodnictwo) są mi pocieszeniem”.

Psalm 36

Pieśń o ludzkiej przewrotności i Bożej Opatrzności

1. Wskazówka dla kierownika chóru: Psalm Dawida, sługi PAŃSKIEGO.

2. Grzech zwodzi nieprawego w głębi jego serca, gdyż bojaźni Bożej nie ma przed oczami.

3. Zbytnio sobie schlebia, by dostrzec swą winę i by zło w porę w duszy znienawidzić.

4. Wszystko, co mówi, to kłamstwo i podstęp; zaniechał mądrości i czynienia dobra.

5. Na swym łożu ciągle obmyśla nieprawość, tkwi w swej przewrotności – zła porzucić nie chce.

6. PANIE, Twoja łaska ogarnia niebiosa, a Twoja wierność sięga nad obłoki.

7. Sprawiedliwość Twoja niczym górskie szczyty, a decyzje Twe, PANIE, jak głębia niezmierzona. Ty ludziom i zwierzętom udzielasz zbawienia!

8. O Boże, jakże cenna jest Twoja łaskawość dla ludzi, którzy w Tobie szukają schronienia.

9. Twoją obfitością sycą się u Ciebie, Orzeźwiasz ich rozkoszą swojego strumienia.

10. Ty bowiem jesteś naszym źródłem życia i Ty jesteś światłością naszego poznania.

11. Tych, którzy Ciebie znają, otocz łaskawością; oblecz w sprawiedliwość wszystkie serca prawe.

12. lub ręka nieprawego mogła zło mi zadać.

13. Niech upadnie każdy, kto czyni nieprawość! Niech będzie powalony i nigdy nie wstanie!

Psalm 40

PAN jest Tym, który odnawia

1. Wskazówka dla kierownika chóru: Psalm Dawida.

2. PANA z tęsknotą wyczekiwałem, a On skłonił się ku mnie i raczył mnie wysłuchać.

3. Wydobył mnie z dołu zagłady i wyciągnął z grząskiego bagna.
Stopy moje postawił na skale i kroki me umocnił.

4. On dał moim wargom zaśpiewać pieśń nową, by wielu usłyszało hymn Boga naszego i swoją ufność w PANU położyło.

5. Szczęśliwy jest człowiek, który w PANU złożył swą nadzieję i od zuchwalców trzyma się z daleka, ten, który unika ludzi pełnych kłamstwa.

6. Wielkich dzieł, PANIE, dla nas dokonałeś, Boże nasz, w zamysłach nikt Ci nie dorówna. O Twoich cudach pragnę opowiadać, bo jest ich tak wiele, iż trudno je zliczyć.

7. Ofiar ani darów nie oczekiwałeś, ofiary całopalne nie były Tobie miłe.
W ich miejsce postanowiłeś złożyć moje ciało. [1]

8. Dlatego powiedziałem: „Dobrze, pójdę, Panie! – jak to w Księdze zostało o mnie zapisane, aby Twoją wolę wypełnić, mój Boże, i Tobie tylko przyjemność sprawić [2]! W tym celu Twoje SŁOWO noszę w moim sercu.

9. Twą radosną nowinę wielu zwiastowałem, ogłosiłem, PANIE, Twoją sprawiedliwość. Ty wiesz, że w tej sprawie ust moich nie zamknąłem.

10. Twej sprawiedliwości w sercu nie ukryłem. lecz wszystkim głosiłem Twą wierność i zbawienie. Łaski Twej i prawdy przed nikim nie skryłem”.

12. A Ty, PANIE, nie wstrzymuj swego miłosierdzia, łaska Twa i prawda niech mnie zawsze strzegą!

13. Gdyż wiele nieszczęść zewsząd mnie osacza – jest ich tak dużo, iż trudno je zliczyć. Dosięgły mnie me winy [3]– trudno je ogarnąć,
jest ich więcej niż włosów, które mam na głowie. Odwaga zupełnie już mnie opuściła.

14. Wybaw mnie, PANIE, w swojej łaskawości. Błagam, byś pośpieszył szybko mi z pomocą!

15. Niech zapłoną wstydem i hańbą się okryją ci, którzy na życie moje wciąż nastają; niech odstąpią ze wstydem ci, którzy w mym nieszczęściu radość znajdują i wielką satysfakcję.

16. Niechaj osłupieją hańbą porażeni szydercy, którzy się głośno ze mnie naśmiewali.

17. A wszyscy, którzy Ciebie poszukują, niech się weselą i w Tobie radują! Wszyscy, którzy pragną Twojego zbawienia, niechaj ogłaszają Twoją wielkość, PANIE!

18. Do Ciebie w ucisku przychodzę w pokorze, gdyż Ty się o mnie troszczysz, jesteś mi pomocą. Boże mój, Ty jesteś moim wybawieniem, przybądź więc szybko, już dłużej nie zwlekaj!

Przypisy:

[1] Wg sensu wskazanego przez Septuagintę.
[2] Wiersze Ps 40,7-11 to proroctwo mesjańskie. Por. Hbr 10,5-9.
[3] Jak każdy mesjański tekst proroczy, ma on dwie warstwy znaczeniowe. Jedna odnosi się do czasów, w których był zapisywany – dotyczy Dawida (wypowiedzi na temat grzechu) – druga (o łasce) odnosi się do zapowiadanego Mesjasza.

Tłumaczenia z języka hebrajskiego dokonane przez: Annę Horodecką i Jurija Gołowanowa

 

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code