XXIII Tydzień Okresu Zwykłego, rok C2

sobota

Spread the love

10 września 2016

1 Kor 10,14-22
Najmilsi moi, strzeżcie się bałwochwalstwa. Mówię jak do ludzi rozsądnych. Zresztą osądźcie sami to, co mówię: Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest udziałem we Krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. Przypatrzcie się Izraelowi według ciała. Czyż nie są w jedności z ołtarzem ci, którzy spożywają z ofiar na ołtarzu złożonych? Lecz po cóż to mówię? Czy może jest czymś ofiara złożona bożkom? Albo czy sam bożek jest czymś? Ależ właśnie to, co ofiarują poganie, demonom składają w ofierze, a nie Bogu. Nie chciałbym, byście mieli coś wspólnego z demonami. Nie możecie pić z kielicha Pana i z kielicha demonów; nie możecie zasiadać przy stole Pana i przy stole demonów. Czyż będziemy pobudzali Pana do zazdrości? Czyż jesteśmy mocniejsi od Niego?

Ps 116B (115), 12-13
R: Złożę Ci, Boże, ofiarę pochwalną.

Czym się Panu odpłacę
za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia
i wezwę imienia Pana.

Tobie złożę ofiarę pochwalną
i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana
przed całym Jego ludem.

Ewangelia: Łk 6,43-49
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc, ani złym drzewem to, które wydaje dobry owoc. Po owocu bowiem poznaje się każde drzewo: nie zrywa się fig z ciernia ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta.Czemu to wzywacie Mnie: «Panie, Panie», a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do Mnie, słucha słów moich i wypełnia je. Podobny jest do człowieka, który buduje dom: wkopał się głęboko i fundament założył na skale. Gdy przyszła powódź, potok wezbrany uderzył w ten dom, ale nie zdołał go naruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany. Lecz ten, kto słucha, a nie wypełnia, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. Gdy potok uderzył w niego, od razu runął, a upadek jego był wielki”.


Blogi Tezeusza – rozmawiamy o życiu i wierze


Św. Afrahat, Traktaty, Nr 1, „O wierze”

Słuchaj, jak opowiadam ci o wierze, która opiera się na skale i o budynku, który jest na niej wzniesiony. Bo człowiek zaczyna przez wiarę, a kiedy wierzy – kocha; kiedy kocha – ma nadzieję; kiedy ma nadzieję – jest usprawiedliwiony, kiedy jest usprawiedliwiony – jest dokończony, a kiedy jest dokończony to dochodzi do szczytu. Kiedy jego budowla jest zbudowana, kiedy doszła do szczytu i została wykończona staje się domem i przybytkiem mieszkalnym dla Chrystusa – Mesjasza… Oto, co mówi błogosławiony apostoł Paweł: „Jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was” (1 Kor 3, 16; 6,19). A sam nasz Pan tak powiedział swoim uczniom: „Wy jesteś we Mnie i Ja w was”(J 14,20)…

Kiedy budowla stała się domem mieszkalnym, człowiek zaczyna zajmować się tym, o co prosi Ten, który tam mieszka. Jest tak, jak w domu zamieszkałym przez króla lub kogoś szlachetnie urodzonego, nazywanego królewskim mianem. Król zatem prosi o insygnia królewskie i wszelkie usługi odpowiadające jego królewskiej godności. Król nie przebywa w pustym domu… Podobnie jest z człowiekiem, który stał się mieszkaniem dla Chrystusa-Mesjasza: niech zapewni wszystko to, co trzeba by służyć Mesjaszowi, który w nim mieszka i sprawić mu przyjemność.

Ponieważ człowiek wznosi najpierw swoją budowlę na skale, to znaczy, na Chrystusie samym. Na tej skale opiera się jego wiara… Błogosławiony Paweł mówił: „Jako roztropny budowniczy, położyłem fundament. Fundamentu jednak nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus” (1 Kor 3,10.11)… I jeszcze: „Duch Boży mieszka w was”, bo nasz Pan mówi: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (J 10,30). Odtąd jest dokonane słowo, wedle którego Mesjasz mieszka w ludziach, którzy wierzą w Niego i On jest fundamentem, na którym wznosi się każda budowla.

za www.ewangelia.org

 

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code